Zo ondernemend is Vlist!

Overleg toekomst Vlist Onderneemt

29 september 2017

Overleg

Overleg was een belangrijk instrument bij het nastreven van het gemeenschappelijk doel van de vier leden van Vlist Onderneemt: OVH, SWV, IGV en B&B. Via overleg bijdragen aan verbetering van Vlist als leefgebied voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Sindsdien zijn veel overleggen opgezet en bijgewoond. Mensen en krachten zijn bij elkaar gebracht, want in je eentje ga je misschien het snelst, maar samen kom je verder. Uit die samenwerking zijn mooie initiatieven voortgekomen en verbindingen gelegd: onderling, maar ook richting gemeente of andere organisaties.

 

 

De gemeentelijke herindeling maakt een nieuw overlegorgaan nodig. Dat is geen extra orgaan. Het huidige Vlist Onderneemt zal niet langer blijven bestaan, maar zal moeten veranderen of plaatsmaken voor een ‘Krimpenerwaard Onderneemt’. Die naam is al door de voormalige FOK geclaimd. De FOK was en is echter niet meer dan een samenwerking ter gezamenlijke belangenbehartiging van ondernemerskringen in Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel zoals onze eigen IGV. De politiek neemt hun lobbywerk serieus. Een volledig geluid van alle ondernemingsactiviteit in het grote gebied brengt het niet, omdat velen niet vertegenwoordigd zijn. Winkeliers, ZZP-ers en (beginnende) ondernemers in de toerisme sector zijn geen lid van een Ondernemerskring. Omdat ook hun stem gehoord moet blijven worden in de toekomst, is Vlist Onderneemt nijverig betrokken bij vele overleggen, opnieuw bijwonen en vooral ook opzetten, want ons succes bewijst: Samen komen we verder. 

Overleggen met gemeente

Als voorzitter ijver ik om het gemeentelijk beleid tot stand te doen komen nadat naar ondernemers geluisterd is.  Daarom heb ik me ingespannen bij het oprichten van een adviesorgaan voor gemeentelijk beleid; het zogenaamd Economisch Platform Krimpenerwaard. Tien ondernemers uit alle branches en dorpen denken na over richtingen die gegeven kunnen worden aan gemeentelijk beleid op economisch gebied.

Op de agenda staan: bedrijventerreinen, landbouw, beroepsonderwijs en woonklimaat. Duurzaamheid en krachtige onderlinge verbinding is een steeds terugkerend agendapunt. Om de zes weken wordt door de ondernemers en wethouder Jan Vente met zijn ambtenaar Rene Kuzee vergaderd bij een aan het onderwerp gelieerd bedrijf dat meteen bezocht wordt. De onderlinge verbindingen die versterkt werden hebben al concreet geleid tot een krachtige gezamenlijke bijdrage aan het succesvolle protest tegen de Holland Outlet Mall bij Zoetermeer die alle detaillisten geraakt zou hebben.  Ook het overleg met wethouder en ambtenaar verloopt langs zeer korte lijnen.

Het EPK is geen overlegorgaan voor belangenbehartigers. Het speelt een adviserende rol. Belangen kunnen echter ook gezamenlijk behartigd worden op allerlei gebieden. Daar is dan geld voor nodig. Fondsenwerving kan plaatsvinden via de OZB door alle ondernemers of via een BIZ door ondernemers in een bepaald gebied. Het opzetten van dergelijke collectieve financieringsinstrumenten werd al door Vlist Onderneemt nagestreefd voor de herindeling. Bij de voorzichtige pogingen daartoe ben ik als voorzitter nauw betrokken om dergelijke kansen vol te kunnen benutten vanuit voormalige gemeente Vlist.

 

Overleggen met Recreatie en Toerisme ondernemers

Vergaande samenwerking tussen ons, Stichting Promotie Krimpenerwaard (SPK) en Stichting  Schoonhoven Zilverstad heeft geleid tot een overdracht van de activiteiten naar een nieuwe organisatie die deels professioneel bemand gaat worden en onbezoldigd bestuurd. Het interim-bestuur bestaat uit Klaas de Wit (Vlistenaar en penningmeester van SPK) , Hans de Wit (voorzitter Stichting Schoonhoven Zilverstad) en Mariëlle Azim (coördinator Vlist Onderneemt). Een professionele uitvoeringsorganisatie zal in 2018 opgericht moeten zijn dat een jaarplan uitvoert dat tot stand komt aan de hand van het gemeentelijk beleid voor gebiedspromotie versterkt met de wensen van ondernemers in de recreatie- en toerisme sector in het bijzonder en uiteindelijk de gehele bedrijvensector in het algemeen.

Overleggen met bedrijven op hetzelfde terrein

Op lokaal gebied in Haastrecht heeft Vlist Onderneemt een overleg opgezet tussen gemenete en ondernemers op Galgoord of mogelijk belanghebbende ondernemers bij een gebiedsontwikkeling aldaar.  De vergaderingen hebben geleid tot zeer concrete verbeteringen en veranderingen na onderlinge afstemming en brachten openbaarmaking van een vergaande nieuwe ontwikkeling heel dichtbij.

 

Overleg met winkeliers

Door o.a. de samenwerking in het EPK is een gemeente reed overleg ontstaan waarbij de verschillende winkelgebieden uit de gehele gemeente met elkaar hun belangen gezamenlijk uiten richting gemeente of provincie.

Dichterbij huis speelt Vlist Onderneemt graag een ondersteunende rol bij het jubileum van de OVH, de Haastrechtse winkeliersvereniging die is uitgegroeid tot een vereniging van centrum ondernemers. In Stolwijk zou Vlist Onderneemt dat ook graag doen door de welwillende winkeliers daar te helpen een vereniging in stand te houden.

Elk overleg is op de toekomst gericht, ene keer concreter voor het heden dan de andere keer. Uiteindelijk zal in de nabije toekomst Vlist Onderneemt niet meer bestaan, maar uw belangen zullen behartigd blijven en dat niet alleen door mij, want samen komen we verder.